Przeskocz do treści

08-09-2020 r. II licytacja działki numer 163/14 o pow. 0,7085 ha zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 1563,37 m2 położona przy ul. Piaskowej 126 w Tomaszowie Mazowieckim

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2020r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz. odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 163/14 o powierzchni 0,7085 ha zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1 563,37 m2
położonej: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 126, Tomaszów Maz.,  dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00057997/8

Sprawdź działkę     Sprawdź księgę wieczystą

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2020r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz. odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 163/14 o powierzchni 0,7085 ha zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1 563,37 m2
położonej: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 126, Tomaszów Maz.,
dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00057997/8
Suma oszacowania wynosi 2 390 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 593 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 239 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Błasiak-Dżereń