Przeskocz do treści

03-01-2020 r. I licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 22,39,81 o pow. 1,48 ha położonej we wsi Łaznówek, gm. Rokiciny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-01-2020 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim mającego siedzibę pod adresem ul. Mościckiego 9 , 97-200 Tomaszów Maz. w sali nr od V do VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
działki nr 22, 39 i 81 o pow. 1,48 ha położonej pod adresem: 97-221 Rokiciny, wieś Łaznówek
dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/00026606/5

Sprawdź działkę     Sprawdź księgę wieczystą

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-01-2020 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim mającego siedzibę pod adresem ul. Mościckiego 9 , 97-200 Tomaszów Maz. w sali nr od V do VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
działki nr 22, 39 i 81 o pow. 1,48 ha położonej pod adresem: 97-221 Rokiciny, wieś Łaznówek
dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/00026606/5
Suma oszacowania wynosi 41 959,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 31 469,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 195,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: 918/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Błasiak-Dżereń