Przeskocz do treści

15 10 2019 r. I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 106 o pow. 48 m2 położonego przy ul. Dubois 4 w Tomaszowie Mazowieckim

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9 odbędzie się pierwsza licytacja stanowiącego:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 106 o pow. użytkowej 48,00 m2. Lokal usytuowany na II piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy
położonego: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Dubois 4,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZODOWNIK" (Adres spółdzielni: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Wandy Panfil 5)
dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00055410/6

Sprawdź działkę     Sprawdź księgę wieczystą

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9 odbędzie się pierwsza licytacja stanowiącego:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 106 o pow. użytkowej 48,00 m2. Lokal usytuowany na II piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy
położonego: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Dubois 4,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZODOWNIK" (Adres spółdzielni: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Wandy Panfil 5)
dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00055410/6
Suma oszacowania wynosi 177 456,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 092,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 745,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Błasiak-Dżereń