Przeskocz do treści

26 03 2019 II licytacja nieruchomości – działki nr 163/79, 163/80, 163/84, 163/85 163/86, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska/Piaskowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2019r. o godz. 14:50 w Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej Nieruchomość gruntowa zabudowana - działki nr 163/79, 163/80, 163/84, 163/85 i 163/86 o łącznej powierzchni 87 935 m2 w wieczystym użytkowaniu do 5 grudnia 2089r.
położonej: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Spalska, ul. Piaskowa,
dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: PT1T/00063736/6]

Sprawdź działkę     Sprawdź księgę wieczystą

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2019r. o godz. 14:50 w Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej Nieruchomość gruntowa zabudowana - działki nr 163/79, 163/80, 163/84, 163/85 i 163/86 o łącznej powierzchni 87 935 m2 w wieczystym użytkowaniu do 5 grudnia 2089r.
położonej: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Spalska, ul. Piaskowa,
dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: PT1T/00063736/6]
według następującej kolejności:

1 ) działka nr 163/79 o pow. 12641 m2 , działka nr 163/80 o pow. 1698 m2 oraz działka nr 163/85 o pow. 6196 m2
Suma oszacowania wynosi 517 225,69 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 344 817,13 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 722,56zł.

2 ) działka nr 163/84 o pow. 1265 m 2
Suma oszacowania wynosi 42 429,44 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 286,29 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 242,94 zł.

3 ) działka nr 163/86 o pow. 63550 m 2
Suma oszacowania wynosi 2 184 044,47 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 456 029,65 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 218 404,44 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.