Przeskocz do treści

10 07 2018 I licytacja nieruchomości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 54 o pow. użytkowej 53,80 m2, ul. Czołgistów 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-07-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 54 o powierzchni użytkowej 53,80 m2. oraz pomieszczenie przynależne o pow. 8,51 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni łazienki z wc, usytuowany na II piętrze.
położonego: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Czołgistów 2/54,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZODOWNIK" (Adres spółdzielni: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Wandy Panfil 5 )
dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00049953/9 

Sprawdź działkę     Sprawdź księgę wieczystą

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-07-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 54 o powierzchni użytkowej 53,80 m2. oraz pomieszczenie przynależne o pow. 8,51 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni łazienki z wc, usytuowany na II piętrze.
położonego: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Czołgistów 2/54,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZODOWNIK" (Adres spółdzielni: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Wandy Panfil 5 )
dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00049953/9
Suma oszacowania wynosi 175 475,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 606,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 547,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
Aleksandra Błasiak - Dżereń