15 03 2018 I licytacja nieruchomości gruntowej działki nr 346/2 i 385/2 o łącznej pow. 1,3500 ha, 97 221 Rokiciny, Chrusty Stare

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2018r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej Nieruchomość gruntowa - działka nr 346/2 i 385/2  o łącznej pow. 1,3500 ha , położonej: 97-221 Rokiciny, Chrusty Stare,  dla której  Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PT1T/00023503/2  

Sprawdź działkę     Sprawdź księgę wieczystą

OBWIESZCZENIE

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2018r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działka nr 346/2 i 385/2 o pow. 1,3500 ha , położonej: 97-221 Rokiciny, Chrusty Stare,  dla której  Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PT1T/00023503/2  Suma oszacowania wynosi 33 201,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     24 900,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 320,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021 Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej  może być wyłącznie rolnik indywidualny.  Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art.7 w/w ustawy. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Aleksandra Błasiak - Dżereń