Przeskocz do treści

26 02 2018 II licytacja nieruchomości działka nr 163/14 o pow. 0,7085 ha zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 1563,37 m2, ul. Piaskowa 126, Tomaszów Mazowiecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9  odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej            działka nr 163/14 o powierzchni 0,7085 ha zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni  użytkowej 1563,37 m2 położonej: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 126,  dla której  Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  PT1T/00057997/8

Sprawdź działkę     Sprawdź księgę wieczystą

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9  odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej                 działka nr 163/14 o powierzchni 0,7085 ha zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni  użytkowej 1563,37 m2 położonej: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 126,  dla której  Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  PT1T/00057997/8
Suma oszacowania wynosi 4 243 877,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
2 829 251,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 424 387,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Aleksandra Błasiak - Dżereń