02 02 2018 I licytacja nieruchomości stanowiącej działkę 163/72 w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkiem produkcyjnym o pow. zabudowy 1100,80 m2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-02-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9  odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości  stanowiącej  działka nr 163/72 o pow. 1,0351 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r.  Działka zabudowana budynkiem produkcyjnym  o pow. zabudowy 1100,80 m2 oraz węzłem  betoniarskim posadowionym na tej nieruchomości położonej: 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  dla której  Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  PT1T/00065650/3 

Sprawdź działkę     Sprawdź księgę wieczystą

OBWIESZCZENIE

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-02-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Maz., ul. Mościckiego 9  odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości  stanowiącej  działka nr 163/72 o pow. 1,0351 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r.  Działka zabudowana budynkiem produkcyjnym  o pow. zabudowy 1100,80 m2 oraz węzłem  betoniarskim posadowionym na tej nieruchomości położonej: 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  dla której  Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  PT1T/00065650/3
Suma oszacowania wynosi 1 656 233,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
 1 242 174,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 165 623,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Aleksandra Błasiak - Dżereń